Algemene voorwaarden

Beeldzaak fotografie en vormgeving
Obrechtstraat 159A
2517 VS  Den Haag

KvK 27310436

De informatie verstrekt door Beeldzaak fotografie & vormgeving is met zorgvuldigheid samengesteld. Beeldzaak fotografie & vormgeving wijst alle aansprakelijkheid vooronvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst.

Offerte, overeenkomst en bevestiging

Offertes zijn vrijblijvend en 2 maanden geldig. Er kunnen wijzigingen in de prijsopgaven ontstaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Prijzen zijn excl. BTW.

De opdrachten moeten door de opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Indien er geen opdrachtbevestiging is ontvangen door Beeldzaak fotografie & vormgeving maar de opdrachtnemer stemt ermee in om de opdracht de starten dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

Copyright, gedeponeerde merken

De klant bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, fotoís, grafisch materiaal) die aan Beeldzaak fotografie & vormgeving worden overgemaakt eigendom zijn van de klant. De klant mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Beeldzaak fotografie & vormgeving is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en Beeldzaak fotografie & vormgeving kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. 

Zaken betrekkinghebbende met fotografie

1. Foto's blijven eigendom van Beeldzaak fotografie & vormgeving. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen, of dit uit de aard van de overeenkomst blijkt. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de Wederpartij geen recht op overdracht van negatieven, of ander origineel opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. De eigendom van de Foto's blijft in ieder geval berusten bij Beeldzaak fotografie & vormgeving en geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

2. Indien toestemming tot gebruik van een Fotografisch werk wordt verleend, omvat dit uitsluitend het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij electronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van Beeldzaak fotografie & vormgeving. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publikatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

 3. Elk gebruik van een Foto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Beeldzaak fotografie & vormgeving. Bij inbreuk komt de Beeldzaak fotografie & vormgeving, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de bij de Fotograaf gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van fl. 500,-.

4. De Wederpartij of elke derde die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere rechthebbenden. De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

5. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Gebruik en licentie

Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (ontwerpen) en websites te gebruiken:

Als er niet wordt voldaan aan de (betalings)verplichting die in de overeenkomst zijn afgesproken.

Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beŽndigd.

De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

Wijzigingen


Wijziging van de overeenkomst indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

Het auteursrecht van alle door Beeldzaak fotografie & vormgeving ontwikkelde grafische uitingen , ligt volledig bij Beeldzaak fotografie & vormgeving. Alle rechten voorbehouden. Er mogen geen ontwerpen of websites zonder uitdrukkelijke toestemming van Beeldzaak fotografie & vormgeving worden gewijzigd, gekopieert, verwijdert of aangepast worden. Beeldzaak fotografie & vormgeving is ten alle tijde gerechtigd om haar naam op de gerealiseerde grafische uitingen en websites te vermelden. Beeldzaak fotografie & vormgeving behoudt zich tevens het recht de gerealiseerde projecten op te nemen in het portfolio.

Opzegging

Opzegging In geval van tussentijdse opzegging heeft Beeldzaak fotografie & vormgeving naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op het honarium dat staat voor het gedeelte van de verrichte werkzaamheden.

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle door Beeldzaak fotografie & vormgeving gemaakte kosten, zoals, buiten, gerechtelijk kosten, proceskosten, de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders die gemaakt worden in verband met late betalingen zijn voor de opdrachtgever.

Bijkomende kosten

Naast het afgesproken honorarium komen ook de kosten die Beeldzaak fotografie & vormgeving maakt ,voor de goede uitvoering van de opdracht , voor vergoeding in aanmerking.

Websites

Voor websites dragen we er zorg voor dat alle paginaís correct worden weergegeven in de meest populaire browsers, maar we zijn niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. We garanderen op generlei wijze dat het door ons gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.

Drukwerk

Beeldzaak fotografie & vormgeving drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk. Hierbij is Beeldzaak fotografie & vormgeving op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De klant gaat ermee accoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de klant. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.

Aansprakelijkheid

Beeldzaak fotografie & vormgeving is niet aansprakelijk voor:

1. Van, door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.

2. Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever. En alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien. 

3. Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan Beeldzaak fotografie & vormgeving.

4.Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest.


5.Beeldzaak fotografie & vormgeving is uitsluitend aansprakelijk voor directe, toerekenbare schade. Beeldzaak fotografie & vormgeving is niet aansprakelijk voor indirect schade zoals gederfde winst, gevolgschade.


Een jaar na voltooing van de opdracht verloopt elke aansprakelijkheid voor Beeldzaak fotografie & vormgeving.

 

 

≠≠≠